Jucarii en-gros Budapest - timix.hu nagykereskedés


» Joc din lemn
ID:12418
Joc din lemn
 
ID:12384
Joc din lemn
 
ID:12120
Joc din lemn
 
ID:12117
Joc din lemn
 
 
 
 


Condi?ii de achizi?ie » timix.hu en-gros

DATELE FIRMEI:

 • Numele firmei: Societate Comercială SZALVIA Societate în comandită simplă (Szalvia Scs)
 • Fondată în 1991
 • Cod fiscal: 21619335-2-41
 • Cod fiscal EU: HU21619335
 • Număr înregistrare în Registrul Comerţului: 01-06-779639
 • Sediu: 1032 Budapesta, str. Kiscelli nr. 18
 • Cod protecţia datelor: NAIH-55486/2012
 • Număr cont bancar (HUF): OTP 11703006-20449074-00000000 IBAN: HU45 SWIFT: OTPVHUHB
 • Număr cont bancar (EUR): OTP 11763031-23342880-00000000 IBAN: HU36 SWIFT: OTPVHUHB
 • Spaţiul de depozitare a sitelui web şi modul de localizare în concoordan?ă cu prevederile legale, este asigurat de o firmă Dataglobe Zrt. (1068 Budapest, Király u. 80. / Număr înregistrare în Registrul Comerţului: 13-10-041358 / www.dataglobe.eu) în parteneriat cu firma Szalvia Scs.

timix.hu Comerţ en-gros

 • Adresa/Poşta: (HU)- 1089 Budapesta, sector VIII, str. Golgota nr. 6, clădirea nr. 233, magazinul nr. 687
 • Orar: Luni-Duminică: 7:30-16:00 (după ora 15:30 sunt serviţi numai clienţii aflaţi în incinta magazinului!)
Contact:
 • 1. Birou casier en-gros, comenzi OrderBox (Luni-Vineri 8:00-15:30):
  • a. Telefon: +36 1 920-0900
  • b. FAX: +36 1 920-0966
  • c. Adresa de po?tă electronică:
 • 2. Directoriat, aprovizionare, alte operaţiuni (nu ne aflăm permanent în birou):
  • a. Telefon : +36 1 920-0099
  • b. FAX: +36 1 920-0909
  • c. Adresa de po?tă electronică:
 • Nu acceptăm mesaje SPAM pe nici una din adresele de e-mail!
 • Pe cei de la care dorim să cumpărăm servicii vom contacta noi, să nu ne irosim timpul inutil!
 • Nu dorim să achizi?ionăm suprafe?e pentru reclame online sau banere!

DISPOZI?II GENERALE

 • 1. timix.hu se ocupă exclusiv de comercializarea mărfii en-gros, astfel pre?urile afi?ate sunt pre?uri en-gros!
  Cantită?i mai mici ?i/sau e?antioane de articole nu vă putem oferii!
  Nu servim persoane fizice!
 • 2. Suma minimă de achizi?ionare:
  • a. 10.000 (zece mii) HUF + TVA în cazul achizi?iilor personale
  • b. La comandă prin intermediul OrderBOX cu livrarea mărfii 10.000 (zece mii) HUF + TVA
  • c. La comandă prin intermediul OrdeBOX fără livrarea mărfii 50.000 (cincizeci de mii) HUF + TVA.
 • 3. La articolele cu valoarea netă mai mică de 210 HUF (articole de 1 EURO), cantitatea minimă este de 6 bucă?i dintr-un articol într-o unitate (cutie, pachet, etc.).
  De regulă pe etichetele acestori articole apare inscrip?ionată ?i indica?ia [EURO].
  Condiţia este valabilă până la limita stocului disponibil indicat de aparat.
  Sunt cazuri în care cantitatea articolului dintr-un pachet diferă de 6 bucă?i. În astfel de cazuri acel număr de bucă?i este considerată cantiatea minimă de achizi?ionare al articolului respectiv.
 • 4. Sunt servite exclusiv firme, intreprinderi cu COD FISCAL VALABIL
 • 5. Limba de comunicare ?i de încheiere a contractelor: maghiară
 • 6. Registarea clien?ilor:
  • a. Personal
   • i. Documente necesare în cazul partenerilor din Ungaria:
    • 1. Certificatul societă?ii în original, sau legitima?ia de intreprinzător (copie, ?tampila, etc. nu este suficient)
    • 2. În cazul în care registarea se face de către o altă persoană decât proprietarul, este necesar o împuternicire semnată de către proprietar.
   • ii. Docmente necesare în cazul firmelor din Uniunea Europeană ?i din străinătate:
    • 1. Certificatul societă?ii sau documentul de înfiin?are în original.
    • 2. În cazul achizi?iilor fără TVA: cod fiscal EU, cu documenta?ia necesară, adică după fiecare achizi?ie se predă o adeverin?ă prevăzut cu ?tampila contabilul firmei (cumpărătorul), în care î?i asumă răspunderea în faţa organelor fiscale din ţara ţintă cu privire la contabilizarea facturii, sau copie după registrul mărfii în depozitul firmei prevăzută cu ?tampila contabilului firmei respective.
    • 3. Trebuie avut în vedere că vânzătorul poate să ceară ca garan?ie TVA-ul achizi?iei, ce se va returna în cazul în care documentele cerute ne parvin, sau poate să refuze achizi?ia fără TVA, dacă consideră că condi?iile de bază cu privire la comerializare în UE, independent de valoarea achizi?iei, nu sunt asigurate.
  • b. Electonic (la comenzile prin intermediul paginii web, op?iune cu expedierea comenzii):
   • i. După completarea formularului de înregistrare de către firma solicitantă, urmeză prelucrarea datelor. Se verifică datele firmei împreună cu organele competente, ?i în urma înregistrării cau?iunii în contul firmei, în valoare de 10.000 (zece mii) HUF, trimitem numele de identificare ?i parola pe adresa de e-mail indicată.
    • 1. Cau?iunea de înregistrare (10.000 HUF) este înclusă la plata primei comenzi, dacă partenerul trimite exact cu 10.000 HUF mai pu?in decât suma totală indicată pe factura proformă expediată.
    • 2. Presupunând că, partenerul dă comandă cu bună ?tiin?ă ?i responsabil, în cazul în care, după pregătirea comanzii pentru partener, în termen de 8 zile calendaristice nu ?l putem contacta, respectiv la efectuarea comenzi nu am primit nici o informa?ie concretă, ne rezervăm dreptul de a re?ine cau?iunea ca fiind cheltuială de administare/manipulare, ?i se va storna comanda.

     În cazul în care cau?iunea a fost inclusă în valoarea unei comenzi anterioare, adică s-a folosit la plata mărfii, numele de inregistrare OrderBOX va fii blocat.
    • 3. Înregistrare partenerilor existen?i pentru op?iunea cu expedierea comenzii:
     • a. Înregistrarea electronică este idem ca în punctul 6/b/i, diferen?a fiind bifarea op?iunii - este deja partenerul firmei. ?i în acest caz trebuie depus cau?iunea de înregistrare. Intrarea se face cu acela?i nume de identificare existent, la care se ata?ează datele lipsă.
    • 4. Mod de plată ? plata contravalorii marfă/prestării servicii:
     • a. numerar în HUF sau în EURO
     • b. transfer bancar ? în cazul partenerilor stabili având contract cadru. Această posibilitate este oferit de noi în unele cazuri, pentru cumpărători loiali. Tranzac?ia poate fi în HUF sau în EURO. Costul tranzac?iei ?i cheltuielile bancare sunt suportate de cumpărător!
     • c. În cazul op?iunii de cumpărare cu expedierea mărfii, plata se face în avans, ca ?i în cazul cau?iunii de înregistare.
    • 5. În cazul comer?ului en-gros, achizi?ia se face în regim de autoservire, fără ajutorul unui vânzător. Marfa este selec?ionat personal de cumpărător ?i aranjat în cărucioare, ce se va pune pe banda rulantă de la casă. Casierul preia ?i înregistrează marfa după care în partea cealaltă predă cumpărătorului, ca să poată împacheta în cutii, saci etc. adus de el.
     Casierul nu are în sarcină scoaterea mărfii din co? ?i împachetarea lor în partea cealaltă. El răspunde doar de trecerea mărfii în fa?a casei ?i gestionarea contravalorii acesteia.
     Excep?ie fiind cazul în care marfa se expediează, atunci casierul trebuie să împacheteze comanda în vederea transportării.
     Dacă se comandă cartoane nedesfăcute, automat se acordă un discount de 5% din valoarea unitară netă, dacă marfa nu se află în promo?ie/nu are pre? fix/nu este în lichidare de stoc!
     Oferta este valabilă exclusiv la cartoane întregi, nedesfăcute, la cantitatea inclusă ?i nu la cantită?i ce depă?esc această valoare.
     Această promo?ie nu poate fi cumulat cu alte promo?ii.
     Dacă între timp se aplică o altă promo?ie dintr-un alt motiv la marfa respectivă, această promo?ie se consideră ca parte integrantă din noua promo?ie ?i nu ca o extindere a acesteia!
    • 6. Nu oferim marfă în regim de consigna?ie!
     Excep?ie fiind, cazul în care, în condi?ii speciale, firma noastră vine cu propunerea!
    • 7. Pre?urile sunt valabile până la epuizarea stocului, respectiv până la modificarea, sau revocarea lor.
    • 8. Decontarea facturii în EURO se derulează în următorul mod:
     Articolele sunt facturate în HUF, iar totalul astfel ob?inut este convertit în EURO, la cursul zilei de cumpărare al valutei al Băncii OTP, actualizat online în clipa imprimării primului exemplar original al facturii.
     Vă atragem aten?ia asupra faptului că în timpul zilei, în orice clipă ?i nea?teptat, Banca OTP poate modifica cursul valutei, de mai multe ori!
     De aceea este posibil, ca la începerea introducerii datelor pentru facturare cursul valutei să aibă altă valoare decât la finalizarea lui!
     Folosirea cursului valutar unic nu este posibilă!
    • 9. Prioritar se consideră achizi?ia personală, urmat de gestionarea comenzilor prin OrderBOX. La sosirea unei cantită?i mari de marfă, prioritate va avea preluarea ?i înregistrarea lui, restul rămânând la urmă, după finalizarea opera?iunii.
    • 10. Firma noastră nu dispune de serviciu de clien?i ! Bineîn?eles dacă putem,vă stăm la dispozi?ie!
    • 11. Dreptul de renun?are/refuzare/reziliere
     Se referă la contractul încheiat între păr?ile aflate la distan?ă (în lipsă), conform HG al Ungariei, nr. 45/2014. (II. 26.), consumatorul are dreptul de a renun?a sau a returna marfa achizi?ionată în termen de 14 zile lucrătoare, calculat din momentul preluării.
     În lipsa prezentei informări, consumatorul este îndreptă?it să-?i exercite dreptul de renun?are/refuzare/reziliere timp de douăsprezece luni.
     În cazul exercitării dreptului de renun?are/refuzare/reziliere, consumatorul trebuie să suporte doar cheltuielile de returnare al produsului. Cu toate acestea, firma poate pretinde despăgubiri pentru daunele materiale cauzate de utilizare necorespunzătoare, neconformă destina?iei.

     Sunt cazuri în care consumatorul nu pote să-?i exercite dreptul la renun?are/refuzare/reziliere.
     Aceste cazuri sunt:
     • În cazul produselor al căror pre? depinde de fluctua?ii monetare, ce nu pot fi controlate de firmă.
     • La produse speciale, executate la cererea consumatorului, respectiv la alimente alterabile.
     • c) Înregistrări, albume, softvere, dacă ambalajul este desfăcut.

     În cazul returnării mărfi, confor ordonan?ei de guvern, firma are obliga?ia, ca în termen de 14 de zile de la data returnării, să restituie contravaloarea produsului către cumpărător.
     Extras din Ordonan?a de Guvern al Ungariei 45/2014. (II. 26.), despre Legea cu privire la contractul încheiat între păr?ile aflate la distan?ă (în lipsă):
     http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
    • 12. În cazul întârzierii plă?ilor, suntem nevoi?i să percepem o taxă de forfetare în valoare de 40 EURO, conform practicii uniunii, cum este prevăzut în legea XXXIV din anul 2013 (Monitorul Oficial al Ungariei nr. 2013/57, pg. 14658), reglementat în Codul Civil al Ungariei, paragraful 301/A.
     Cursul practicat este cursul de schimb al Băncii Na?ionale a Ungariei din ziua scaden?ei.
    • 13. Odată cu accesul în incinta teritoriului en-gros ?i începerea achizi?ionării, inclusiv sistemul intern de comandă (OrderBOX), cumpărătorul acceptă automat aceste condi?ii, ?i se obligă la respectarea lor.

    Informa?ii despre comandă/livrare

    • 1. Circumferin?a maximă a unui pachet normal poate fi 300 cm, greutatea maximă 31kg.
    • 2. În cazul mărfii fragile (cel pu?in 60% din produsele noastre) curieratele nu î?i asumă responsabilitate (vezi condi?iile de livrare de pe portalul lor), refuză aproape toate cererile de despăgubire, prejudiciul astfel cauzat nici noi nu-l vom despăgubi!
    • 3. Livrarea în ?ară se întâmplă până la destina?ia specificată (sediu) cu paritate. Pentru persoane fizice, până la domiciliu, pentru firme, până la sediul firmei.
     Transportatorul/curierul nu î?i asumă sarcina să livreze coletul până la etaj, apartament! Deci, această rugăminte/op?iune a cumpărătorului suntem nevoi?i să nu-l luăm în considerare!
    • 4. Lista actuală de pre?uri practicat de transportatorul/curieratul partener (Trans-o-Flex www.tof.hu ?i DPD www.dpd.hu)se găse?te pe situl nostru, timix.hu sub meniul ?Livrare?. Taxa de transport este calculat pe baza tabelelor privind categoria de greutate ?i modul de transport, care fac parte din proforma trimisă către client la solicitarea livrării.
    • 5. Comenzile sunt acceptate exclusiv în sistemul nostru intern de comandă, de luni până vineri, în rest doar prin OrderBOX!
     Ca să-l pute?i folosi este nevoie de înregistrare! OrderBox înlocuieste webshop-ul, vine în ajutorul cumpărătorului online, ?i poate fi considerat ca un asistent!
     La sfâr?it de săptămână, sau în cazuri speciale, OrderBOX nu acceptă comenzi, sau nu e utilizabil!
    • 6. Marfă preten?ioasă, fragilă, de dimensiuni mari (ex. flori din plastic de dimensiuni mari pentru ghivece de exterior, etc.) nu trimitem prin curierat, deoarece 99% se deteriorează sau nu este transportabil.
    • 7. Întrucât cumpărătorul dă comanda conform regulamentului la 6 bucă?i dintr-un articol, dar în pachet sunt numai 4 bucă?i, atunci, ?inând cont că marfa respectivă este fragilă, se va împacheta 4 bucă?i, fără a percepe nici o taxă suplimentară.
    • 8. La unele articole nu avem posibilitatea de a desface pachetul (ex. set de cu?it spaniol, pungi pentru cadou). La aceste articole nu se aten?ionează clientul, îl împachetăm a?a cum sunt, a?a cum ar cumpăra clientul personal. În cazul în care se poate observa din poze, că pachetul con?ine mai multe bucă?i, în vederea evitării neîn?elegerii, se recomandă ca clientul să se întereseze înainte de a-l comanda.
    • 9. Cum se comandă prin OrderBOX
     • a. După înregistrare, partenerul selectează produsele dorite, ?i-l pune în co?.
     • b. După terminarea selectării se finalizează comanda ?i se completează datele lipsă.
     • c. Atunci când sistemul OrderBOX nu permite trimiterea comenzii, cauzele pot fi multiple:
      • i. S-a epuizat între timp, stocul vreunui articol selectat, de aceea acest articol trebuie scos din co?;
      • ii. În co? se află cantită?i mai mici decât cantiatea minimă de comandă, apare cu ro?u;
      • iii. este sfâr?it de săptămână, perioadă în care sistemul nu func?ionează;
      • iv. cazuri speciale sau de for?ă majoră, când sistemul nu acceptă comenzi;
      • v. alte tipuri de erori al sistemului IT.
     • d) Comenzile finalizate vor apărea în meniul ?Comenzile mele? ?i în acela?i timp sunt trimise electronic la adresa de e-mail dat. (Acest ultim lucru, în unele cazuri, pote să nu se întâmple, dacă sistemul de siguran?ă IT setat al utilizatorului nu-l permite!)
      Confirmarea de către sistem în urma comenzi trimise are scopul să informeze cumpărătorul despre acceptarea comenzii, ?i totodată pentru a evita anumite abuzuri, ca de exemplu dacă cineva încearcă să plaseze comandă în numele clientului, fără acordul lui.
     • e) Comanda depusă poate fi anulată, în termen de o oră (?i peste program) de la transmitere, trimi?ând un e-mail! Cerem e-mail, din motive de siguran?ă!
      După acest termen, comanda se consideră concretă, ?i începem prelucrarea lui, totodată cumpărătorul renun?ă automat la dreptul de reziliere!

      • Motivare:
       • i. Coletul este pregătit pentru client, în locul clientului, ca ?i cum ar fi prezent la fa?a locului.
        Cu toate acestea presupunem că marfa, cel pu?i odată, a fost văzut deaproape de client, respectiv cunoa?te modul de împachetare al produselor comercializate de noi. Din aceste motive comanda prin OrderBOX este recomandată, în primul rând, pentru clien?i ?avansa?i?.
       • ii. Cumpărătorul nu poate trăii cu dreptul de renun?are/refuzare/reziliere în cazul produselor al cărui pre? nu este sub controlul firmei fiind influen?at de fluctua?ia ?i mi?cările pie?ei monetare.
        99% din produsele comercializate de firmă, intră în această categorie, deoarece majoritatea provine din importuri directe, sau din achizi?ii de la alte state membre.
       • iii. Coletul poate con?ine ?i articole de sezon, al cărori perioadă de comercializare în sistem en-gros este foarte scurtă, rezultând blocări de stoc ?i totodată pierderi financiare!
      • f) Comanda este pregătită în 7 zile lucrătoare calculat din momentul transmiterii, ?i se trimite o factură proformă către client, sau în unele cazuri anun?ăm personal clientul dacă poate ridica marfa. În cazul în care depă?im acest termen, clientul este în?tiin?at personal.
       Factura proformă poate fi găsită ?i pe site, sub meniul ?Comenzi procesate?.
       Facturile emise sunt sub meniul ?Facturile mele?.
      • g. Termene de achitare
       • i. La coletele normale, cu livrare, cu plata în avans conform facturii proformă: 3 zile calendaristice.
        După intrarea contravalorii, în ziua livrării, se emite factură fiscală, al cărui termen de plată este tot 3 zile calendaristice. Ziua livrării este considerată ziua execu?iei.
       • ii. La partenerii contractuali, conform contractului, coletul este predat spre livrare în cel mai scurt timp (vezi punctul 8).
      • h) Extrasele bancare cu privire la comenzile cu livrare, sunt procesate zilnic până la ora 10!
       Având în vedere posibilită?ile de livrare, în ziua respectivă vom pute pregătii ?i expedia comenzile al căror plă?i s-a contabilizat până la acel moment.

    INFORMA?II DESPRE PROTEC?IA DATELOR

    • 1. Cod protecţia datelor: NAIH-55486/2012
    • 2. Datele se dau voluntar. Fără datele cerute la înregistrare, nu ve?i primii codul de acces ?i astfel procesul de cumpărare nu poate fi ini?iat.
    • 3. Datele furnizate de parteneri sunt confiden?iale, dar procesate de firmă.
     Aceste date sunt păstrare în sistem, deoarece la un eventul control, conform experien?ei anterioare, pot fi cerute!
    • Datele furnizate de parteneri nu divulgăm către ter?i!
     Excep?ie fiind firmele de transport sau curierat, ei având nevoie de adresele de livrare! (Informa?iile despre protec?ia datelor a firmelor de transport sunt incluse în Termeni ?i Condi?ii al firmei respective)
     Se consideră excep?ie organele competente, având deciziile corespunzătoare!
     În afara comunicării strict necesare, nu vom abuza de aceste informa?ii!
    • 5. Independent de calitatea parteneriatului, oricine are posibilitatea să se înscrie la newsletter-ul nostru, la care oricând poate renun?a, după un schimb de e-mail trimis automat către sistem!
     De asemenea la cererea partenerului, trimis în scris, ?i noi putem să efectuăm acest procedeu, în cel mai scurt timp posibil!
     Ne rezervăm dreptul de a ?terge pe oricine ?i în orice moment, fără notificare prealabilă, independent de orice motiv, de pe lista noastră de newsletter.

    Asumarea responsabilită?ii/ Reclama?ii

    • 1. Pozele ?i datele de pe site servesc exclusiv un scop informativ, fără a avea rol de ofertă, de aceea în unele cazuri datele articolelor pot diferii de realitate!
     Pozele produselor din anexă pot diferii în func?ie de fiecare lot/transport.
    • 2. Firma noastră î?i păstrează dreptul de a modifica datele ?i pre?ul articolelor, în orice clipă, ?i să-l factureze conform.
    • Exep?ie fiind dacă există un acord prealabil în scris între păr?i (comanda prin OrderBOX valabil este considerat astfel) privind pre?ul unor articole. Din această cauză sau din cauza problemelor datorate sistemului informatic, sau de comandă, nu ne asumăm răspunderea, dar facem tot posibilul pentru ca ele să nu se întâmple.Dacă totu?i intervin probleme, suntem deschi?i la rezolvarea lor în mod civilizat, până când acest lucru se întâmplă reciproc.
    • 3. La listarea articolelor se indică situa?ia stocului actual!
    • Se recomandă interogarea stocului înaintea fiecărui comenzi!La articolele cu stoc epuizat nu avem posibilitate de a vă furniza informa?ii cu privire la transportul următor sau dacă va mai fi în stoc. (?i această op?iune are caracter informativ!)
    • 4. În cazul articolelor cu simbolul (A!)= cu promo?ie/ în lichidare de stoc/ pre? fix, nu este se aplică nici un discount!
    • 5. Nu putem fi tra?i la răspundere sub nici o formă, pentru nici o sanc?iune dată partenerilor no?tri de către organele competente, nici nu putem fi obliga?i la despăgubire, sau acoperirea pedepsei sau sanc?iunii primite de parteneri.
    • 6. Nu acceptăm reclama?ii sau nu schimbăm articole deteriorate în urma transportului de către beneficiar sau curierat.
    • 7. Este important de re?inut, că bunurile provenite din achizi?ii în exces sau bunuri pe displacul cumpărătorului nu vor fi luate înapoi! Excep?ie fiind, dacă există un acord prealabil în scris, cu privire la acest lucru, cu partenerul respectiv.
    • 8. Articolele deteriorate de pe factură, respectiv articolele aflate în categoria ?lichidare de stoc? nu se înlocuiesc. Pe baza unei inspectări rapide, în termen de 14 zile lucrătore calculat din momentul preluării, se schimbă doar articolele cu defect de fabrica?ie, respectiv articolele care func?ionează anormal!
    • Nu ne ocupăm de reclama?iile în cazul articolelelor cumpărate anterior, cu valoarea facturată brută sub 10.000 HUF, din categoria bunuri durabile, fără garan?ie obligatorie.În măsura în care stocurile nu permit schimbarea articolului, suma va fi creditată pe o proformă!Astfel valoarea articolului restituit se va scădea din valoarea următoarei achizi?ii, cu respectarea condi?iilor de cumpărare! În plus, firma noastră nu poate fi obligat la acordarea altori beneficii!Punctul discutat consideră de sine în?eles, restituirea la depozitul en-gros pe cheltuiala proprie a produselor de către cumpărător, unde reclama?ia va fi procesată!Este foarte important ca lângă marfa deteriorată să existe măcar copia facturii ?i să primim prin e-mail o informa?ie prealabilă cu fotografie despre această marfă.În toate cazurile ne vom strădui pe măsura posibilită?ilor să procedăm corect.

    Budapest, 2014.06.12.


Facebook: